Semináře pro dospělé

Přečteno: 2305

FAST ZÁKLADNÍ KURZ

FAST – Zvládání intenzivního konfliktu – Level 1 (cz)

Velikost skupiny: ~15-17 účastníků/skupinu
Doba trvání: 2.5-3 hodiny (záleží na unavenosti skupiny)
Cena: 8.000 Kč/seminář/skupinu
Další požadavky:
– Místnost o minimální rozloze 12x15m
– Podložky (např. karimatky) pro účastníky, aby si v úvodu semináře mohli sednout. Pak již nebudou potřeba, jelikož účastníci budou neustále v pohybu
 
PROGRAM SEMINÁŘE
 • Typy konfliktu
 • Fáze konfliktu (ABC)
 • Modulační dýchání ke zvládnutí intenzivního emočního stavu mysli
1. Fáze: SITUAČNÍ POVĚDOMÍ
 • Rozdíl mezi intuicí a instinktem
 • Situační povědomí (aneb “divný pocit (nejen) v břiše”)
 • Drily na aplikaci teorie do praxe
2. Fáze: NASTAVENÍ A KONTROLA VZDÁLENOSTI
 • Před-konfliktní faktory („zlaté momenty“)
 • Pravidla efektivní neverbální komunikace
 • Pravidla efektivní verbální deeskalace konfliktu
 • Klady a zápory agresivního/submisivního/asertivního komunikačního stylu
 • Příklady teritoriální a predátorské (verbální) agrese
 • Verbální konfliktní scénáře k aplikaci teorie do praxe
3. Fáze: (VY)ŘEŠENÍ KONFLIKTU
 • Aplikace Hick-Hymanova zákona ve fyzickém mezilidském konfliktu
 • Instinktivní úlekové reakce: strnutí – útěk – boj a jejich vliv na řešení konfliktu
 • Instinktivní obranné reakce: střecha a kopí a jejich využití ve (vy)řešení konfliktu
 • Typické chyby při řešení mezilidského konfliktu
 • Fyzické techniky k (vy)řešení mezilidského konfliktu
 • Verbální a fyzické konfliktní scénáře k aplikaci teorie do praxe

 

FAST – How to handle intensive conflict – Level 1 (en)

Group size: ~15-17 people/group
Duration: 2.5-3 hours (depends on how tired people will be at the final phase)
Price: 8.000 CZK/seminar/group
Special requirements:
– room / gym 12x15m at least
– mats so students can sit on a floor (at the beginning, then it will be an interactive session)
 
GENERAL INFORMATION
 • Conflict types (nature, animal, human being)
 • Conflict phases (ABC)
 • Modulation breathing to handle the intensive emotional state of mind
1. Phase: SITUATIONAL AWARENESS
 • What is intuition (vs. instinct)
 • Situational awareness aka “gut feeling”
 • Drills to apply theory into real life
2. Phase: BOUNDARY SETTING
 • Pre-conflict factors (“golden moments”)
 • Rules of effective nonverbal communication
 • Rules of effective verbal communication
 • Pros and cons of aggressive/submissive/assertive response
 • Samples of territory and predator aggression
 • Verbal conflict scenarios to verify theory into real life
3. Phase: CORE CONFIDENCE
 • Application of Hick-Hyman law in physical interpersonal conflict
 • Instinctive reactions: Flight – Freeze – Fight and their impact to conflict (re)solution
 • Typical mistakes when (re)solving imminent interpersonal conflict
 • Practical tools (physical techniques) to use when (re)solving an interpersonal conflict
 • Conflict scenarios including potential physical (re)solution of an interpersonal conflict

 

FAST POKROČILÝ KURZ

FAST – Zvládání intenzivního konfliktu – Level 2

Velikost skupiny: ~15-17 účastníků/skupinu
Doba trvání: ~4 hodiny (záleží na unavenosti skupiny)
Cena: 8.000 Kč/seminář/skupinu
Další požadavky:
– Nutné absolvovat Základní kurz
– Místnost o minimální rozloze 12x15m
– Podložky (např. karimatky) pro účastníky, aby si v úvodu semináře mohli sednout. Pak již nebudou potřeba, jelikož účastníci budou neustále v pohybu
 
PROGRAM SEMINÁŘE
 • Zopakování látky Základního semináře
1. Fáze: SITUAČNÍ POVĚDOMÍ
 • Studie v Central Parku (New York) – klíčová studie v prevenci mezilidského konfliktu
2. Fáze: NASTAVENÍ A KONTROLA VZDÁLENOSTI 
 • Koncept „zdánlivého souhlasu“ při verbální komunikaci
 • Pokročilé verbální konfliktní scénáře k aplikaci teorie do praxe
3. Fáze: (VY)ŘEŠENÍ KONFLIKTU
 • Pokročilé fyzické techniky k (vy)řešení mezilidského konfliktu
 • Pokročilé verbální a fyzické konfliktní scénáře k aplikaci teorie do praxe
 • Útoky na zemi proti neozbrojenému agresorovi (6 různých druhů konfliktních scénářů)
 • Ohrožování nožem, holí i pistolí (7 různých druhů ohrožování, statické i dynamické útoky)