Čest v historii lidstva

Přečteno: 135

Čest člověka, čest skupiny

Starost o vlastní čest byla sobecká i nesobecká. Na jedné straně chtěli být muži považováni za muže a respektované členy kmene a toužili po výsadách, které s tím souvisely (horizontální čest). Členství ve skupině je opravňovalo k možnosti získat vertikální čest a další postavení a výsady díky svým záslužným činům. Jejich pověst síly a odvahy také bránila ostatním mužům v kmeni, aby si s nimi zahrávali.

Čestná pověst muže zároveň přinášela prospěch celému kmeni. Pověst každého jednotlivého muže ve skupině přispívala k pověsti skupiny, pokud jde o odvahu a sílu. Čím impozantnější byla pověst skupiny, tím méně pravděpodobné bylo, že by se s ní ostatní skupiny pokoušely zahrávat. Proto jsou muži, kteří nedbají o svou čest, skupinou zostuzováni – jejich neloajalita vystavuje celou skupinu většímu riziku. Nebo jak říká Bowman: “Nejhorším z hříchů proti cti byla zbabělost a útěk. Proto aspekt cti vždy povyšoval jednotlivce nad skupinu.

Donovan tuto vnitroskupinovou dynamiku cti dobře vysvětluje:

Muži, kteří se chtějí vyhnout odmítnutí ze strany skupiny/gangu, budou tvrdě pracovat a soutěžit mezi sebou, aby si získali respekt mužské části party. Muži, kteří jsou od přírody silnější, odvážnější a schopnější, budou mezi sebou soutěžit o vyšší postavení v rámci dané skupiny. Dokud je možné dosáhnout vyššího postavení v rámci gangu – ať už je to větší kontrola, větší přístup ke zdrojům nebo jen vzájemná úcta a pohodlí, že jsou v hierarchii výše než kluci na dně – budou muži mezi sebou soutěžit o vyšší postavení. Protože jsou však lidé kooperativní lovci, princip party a gangu se přenáší i na úroveň jednotlivců. Stejně jako skupiny mužů budou mezi sebou soupeřit, ale spojí se, pokud budou přesvědčeni, že spoluprací lze získat více, budou jednotliví muži soupeřit v rámci party, pokud nebude existovat žádná významná vnější hrozba, ale pak odloží své rozdíly pro dobro skupiny. Muži nejsou uzpůsobeni k tomu, aby bojovali nebo spolupracovali; jsou uzpůsobeni k tomu, aby bojovali a spolupracovali.

Pochopení této schopnosti vnímat různé úrovně konfliktu a určovat jejich priority je zásadní pro pochopení Cesty mužů a čtyř taktických ctností. Muži budou neustále přeřazovat z vnitroskupinové soutěže na soutěž mezi skupinami nebo na soutěž proti vnější hrozbě.

Je dobré být silnější než ostatní muži v rámci své party, ale je také důležité, aby vaše parta byla silnější než jiná parta. Muži budou vyzývat své kamarády a vzájemně testovat svou odvahu, ale v mnoha ohledech toto vnitroskupinové soupeření připravuje muže na soupeření mezi skupinami. Stejně jako je pro muže důležité ukázat svým vrstevníkům, že se nenechají odstrkovat, může přežití skupiny záviset na tom, zda jsou ochotni tlačit na ostatní skupiny, aby ochránili své vlastní zájmy. Muži rádi předvádějí nové dovednosti a hledají způsoby, jak překonat své kamarády, ale zvládnutí mnoha stejných dovedností bude rozhodující v bitvách s přírodou a ostatními muži. Sporty a hry, kterým se muži věnují nejčastěji, vyžadují strategické myšlení a/nebo fyzickou virtuozitu, která by byla nutná v boji o přežití. Pověst muže může zabránit mužům v jeho skupině, aby si s ním zahrávali, a pověst skupiny může přimět její nepřátele, aby si dvakrát rozmysleli vyvolat nepřátelství.”

Odklon tradiční cti na Západě, Starověkem Řecku i v období romantiky

V předchozích částech jsem vysvětlil klasickou definici cti: mít pověst hodnou úcty a obdivu ve skupině sobě rovných. Tato pověst se skládá jak z horizontální cti (vaše přijetí jako plnohodnotného člena skupiny), tak z vertikální cti (pochvala, které se vám dostává za to, že ve skupině vynikáte více než ostatní členové). Tento typ tradiční, mužské cti je velmi veřejný a vnější. Vyžaduje, aby muž patřil ke skupině cti a nesl případně společenské důsledky za to, že nežije podle kodexu skupiny. Když primitivní domorodci, rytíři a otcové zakladatelé mluvili o velké cti, měli na mysli právě tento typ cti.

V průběhu staletí se toto tradiční pojetí vnější cti z různých důvodů, které si již brzo prozkoumáme, vyvinulo v naši moderní představu soukromé, vnitřní cti – typ cti se synonymy jako “charakter” a “bezúhonnost“. Dnes o cti člověka nerozhoduje skupina jeho vrstevníků vyjadřujících vysokou úctu, je to spíše velmi osobní věc, kterou posuzuje pouze on sám. Německý státník devatenáctého století Otto von Bismarck tuto myšlenku soukromé cti dokonale vystihl, když v jednom projevu řekl:

Pánové, moje čest neleží v rukou nikoho jiného než v mých vlastních rukou a není to něco, čím by mě mohli obdarovat jiní; moje vlastní čest, kterou nosím ve svém srdci, mi zcela postačuje a nikdo ji neposuzuje a není schopen rozhodnout, zda ji mám. Moje čest před Bohem a lidmi je mým majetkem, dávám si tolik, kolik si podle mého názoru zasloužím, a zříkám se jakéhokoli přídavku.

V dnešním příspěvku začnu zkoumat, proč došlo k této změně z veřejné na soukromou čest. Tato proměna byla dlouhým a složitým procesem, který zahrnoval několik politických, filozofických a sociologických změn na Západě. Ačkoli jsem původně doufal, že tuto historii vysvětlím v jediném příspěvku, množství hutných a důležitých informací, které je třeba obsáhnout, si ve skutečnosti vyžaduje více příspěvků. V první části jsem se věnoval tomu, jak se semínka zániku cti začala zasévat již ve starověkém Řecku a pokračovala až do období romantismu. Ve druhé části se pak podíváme na to, jak tato semínka plně dozrála v moderní době – počínaje viktoriánskou érou a konče dneškem.

Stručný plán, kudy tyto cesty vedou

Než se vydáme na tuto pouť dějinami cti (a hanby), přinášíme vám krátký úvod do toho, jak spolu všechny faktory, o nichž bude řeč, souvisejí.

Existují dva hlavní faktory, které oslabily tradiční pojetí cti. Za prvé, postupem času se čest začala zakládat nikoli na odvaze a síle, ale na morálních ctnostech. V tomto stavu mohla čest pokračovat i nadále – vaše veřejná pověst mohla být založena na úsudku vaší čestné skupiny o tom, zda žijete morálním životem (tento stav cti byl naposledy zaznamenán v době viktoriánského gentlemana, o kterém si povíme příště). V průběhu vývoje cti však to, že byl člověk příjemcem velké úcty, nebylo založeno jen na morálních ctnostech, ale stalo se to také zcela soukromým – každý člověk si mohl vytvořit svůj vlastní, osobní kodex cti a sám rozhodnout, co čest znamená, a jen on sám mohl posoudit, zda podle něj žije, či nikoli. Tím se rozplynul jakýkoli smysl pro společný kodex cti (“každému, co jeho jest!”), což znamenalo, že zmizel i stud – za porušení kodexu cti už nebyly žádné důsledky.

Jak jsme právě zmínili, v tomto a příštím příspěvku se budeme věnovat politickým, sociologickým a filozofickým změnám, které tyto dva faktory podnítily. Ačkoli může být lákavé číst tyto příspěvky tak, že tyto kulturní síly jsou špatné a že osobní čest je špatná, mým cílem je spíše jednoduše co nejobjektivněji vymezit, proč tradiční ideál cti zmizel a byl zcela nahrazen soukromou ctí, a poté argumentovat, že soukromá a veřejná čest se nemusí vzájemně vylučovat a mohou a měly by koexistovat.

Od veřejné k soukromé cti: Od veřejné k veřejné službě: od antického Řecka k renesanci 

Starověké Řecko

Ačkoli je snadné se domnívat, že úpadek veřejné cti a vzestup cti soukromé je teprve nedávným jevem, zárodky přeměny cti z veřejného na soukromý koncept byly ve skutečnosti zasety již na počátku západní civilizace.

Ve společnostech bez formálních právních systémů sloužila čest jako hrubý vykonavatel spravedlnosti, protože touha po vysoké veřejné vážnosti držela na uzdě to, co bylo považováno za špatné chování. Demokracie a právní stát, dva důležité vývojové trendy, které vzešly ze starověkého Řecka, jsou tedy v jistém smyslu v rozporu s tradiční ctí a učinily ji méně důležitou pro fungování společenství.

Tento raný konflikt mezi tradiční ctí a demokratickými ideály byl ve skutečnosti hlavním tématem trilogie řeckých tragédií, kterou napsal Aischylos. Orestia vypráví o kletbě, která postihne rodinu krále Agamemnóna po jeho návratu domů z trojské války. Série mezi rodinných vražd, které se odehrávají ve jménu pomsty a obrany cti jednoho zabitého člena rodiny za druhým, končí ve chvíli, kdy bohyně Athéna ustanoví porotní soud, který má soudit Oresta za vraždu jeho matky. Osobní a rodinná čest je nahrazena poslušností demokratickému právu jako vládnoucí síle řecké společnosti. To neznamená, že by po zavedení demokratických soudů přestalo docházet k vraždám ze cti a pomsty, ale začaly být více potírány.

Dramatici nebyli jediní, kdo zpochybňoval tradiční veřejnou čest. Filozofové Sokrates a Aristoteles v některých svých učeních vyjádřili obavy z ideálu. Pro Sokrata bylo pro kolektiv lepší, aby se podřídil vládě nespravedlivých státních zákonů, než aby si udržel čest neboli pověst mezi svými přáteli tím, že unikne popravě. Podle Sokrata byla starost o pověst něčím, co se týkalo jen nemyslících lidí. Pro velkého filosofa nebylo důležité mínění ostatních (základ tradiční cti), ale spíše vědomí, že žije podle toho, co považuje za spravedlivé. Jinak řečeno, Sokrates dal přednost integritě svého osobního ideálu před veřejnou ctí svých následovníků.

Podobný nezájem o mínění druhých projevoval i Aristoteles. Ačkoli ve své Etice Nikomachově hovořil o cti jako o vnějším dobru, Aristotelovi se nelíbilo, že by měla být založena pouze na mínění druhých. Aristoteles spíše předběžně tvrdil, že čest by měla být založena na dosažení osobní ctnosti. Dokonalost znamenala naplnění vlastního potenciálu. Namísto loajality ke skupinovému kodexu cti bylo ctnostnější být loajální ke ctnosti samotné.

Rané křesťanství

Tři aspekty vzestupu a šíření křesťanské filosofie budou mít obrovský vliv na oslabení cti jako kulturní síly na Západě: 1) její inkluzivnost a univerzálnost; 2) její důraz na vnitřní záměry spíše než na vnější projevy; a 3) její pacifismus.

  1. Inkluzivita a univerzálnost. Tradiční čest je výlučná. Ne každý je v klubu vítán a kodex cti se nevztahuje na všechny – pouze na členy. Kristus a jeho učedníci učili učení, které je přesně opačné: inkluzivní a univerzální. Otevřené pro každého, kdo uvěří. Tuto myšlenku inkluzivity a univerzálnosti pěkně shrnul Pavel v listu Galaťanům, když řekl: “Není Žida ani Řeka, není otroka ani svobodného, není muže ani ženy, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.” Všichni, kdo jsou v Kristu Ježíši, jsou Židé a Řekové.
  2. Vnitřní záměr má přednost před vnějším vzhledem. Tradiční čest je založena na vaší veřejné pověsti, na vašem “dobrém jménu”. Křesťanství učí, že to, co si o vás myslí svět, není tak důležité jako to, co si o vás myslí Bůh. Navíc zdůrazňuje důležitost soukromého záměru a víry. Například nestačí, že nemáte skutečný, fyzický sex s manželkou jiného muže, nesmíte na to ani pomyslet. Protože komnatu mysli a srdce člověka může vidět jen on sám, pouze jednotlivec (a jeho Bůh) může posoudit, zda jsou jeho úmysl a víra adekvátní.
  3. Přestože se vedl nespočet válek “s Ježíšovým křížem jdoucím před ním”, křesťanství také inspirovalo mnoho svých věřících k oddanému pacifismu. Kristovo radikální učení “nastavit druhou tvář” a “žehnat těm, kdo tě proklínají”, stavělo čest na hlavu; křesťan mohl ve svých Písmech najít dostatečnou oporu pro to, že je čestnější neodplácet, když je urážen nebo napaden než vrátit úder. Příklad Krista, který se dobrovolně podřídil na kříži, by inspiroval nespočet křesťanských mučedníků, aby raději položili život, než aby se fyzicky bránili. Pro rané křesťany by představa, že by křesťan mohl po smrti obdržet plné vojenské pocty, byla oxymóronem.

Středověká Evropa

Jak se křesťanství šířilo a stávalo se státním náboženstvím království a říší, soupeřící požadavky tradiční kultury cti a víry vytvářely morální a filosofický problém. Tradiční čest měla pro muže stále prvotní význam, ale prvky jejich nového náboženství se zdály být v naprostém rozporu s ní. Aby překlenuli tento zdánlivě nepřekonatelný rozkol, křesťanští panovníci ve středověku “pokřesťanštili” tradiční čest tím, že vytvořili aristokratický rytířský kodex. Rytířský kodex spojil důraz primitivní cti na veřejnou pověst, ale přidal do něj nové morální ctnosti, které bylo třeba dodržovat, aby si člověk tuto pověst udržel, a tím i čest svých vrstevníků.

Tradiční čest našla své místo mezi pacifistickým křesťanským náboženstvím tím, že historický důraz cti na vlastnosti síly a odvahy využila k obraně “nejmenších” v Kristově království. Rytíři přísahali, že budou chránit slabé a bezbranné, zejména ženy. Součástí rytířského kodexu byla čestnost, čistota, velkorysost a milosrdenství – ctnosti, o nichž učila evangelia. V souladu s Kristovým napomenutím, abyste svůj poklad ukládali v nebi, a ne ve světě, některé skupiny, jako například templáři, dokonce vyžadovaly, aby jejich členové skládali slib chudoby.

Kromě těchto drobných úprav bylo středověké křesťanské rytířství stále především tradičním kodexem cti. Rytíři přísahali, že budou hájit svou vlastní čest a čest svých spolubojovníků. Pokud jeho čest nebo pověst pošpinil někdo jemu rovný, měl rytíř povinnost se mu pomstít. Pro středověkého rytíře stále platilo, že síla dělá právo. Rytíř mohl skutečně postrádat ctnost, ale dokud dokázal porazit muže, který v “boji na život a na smrt” upozornil na jeho morální nedostatky, zůstával čestným mužem. To ilustruje příběh o cizoložném vztahu sira Lancelota s manželkou krále Artuše, Guineverou; když ostatní rytíři odhalili jeho hřích, Lancelot trval na tom, že jeho nerozvážnost neexistuje, protože dokázal bojovat a porazit své žalobce.

Renesance

Renesance, která začala ve 14. století v Itálii, byla obdobím obrovského pokroku v umění, vědě a filozofii. Souběžně s tímto kulturním vývojem došlo v západní psychice k proměně, která nakonec klasické pojetí cti značně oslabila: k rozvoji myšlenky upřímnosti.

Upřímnost vyžaduje, aby člověk mluvil a jednal v souladu se svými vnitřními myšlenkami, pocity a touhami. Dnes je to tak všeobecně vychvalovaná vlastnost (a nyní se proměnila v důraz na “autenticitu”), že je snadné si myslet, že tento koncept existuje odjakživa. Ale před 17. stoletím se lidé nesoustředili na to, aby měli vnitřní život, jak ho chápeme dnes – v němž atomizujete a analyzujete všechny své pocity, emoce a motivace. Když se tedy renesanční lidé začali hlouběji zabývat obsahem své mysli a srdce, narazili na nový rozpor mezi tímto vnitřním životem a tradiční ctí – která často vyžaduje, aby jedinec kladl na první místo loajalitu ke skupině a mluvil a jednal v rozporu se svými osobními myšlenkami, pocity a touhami. Protože tradiční čest závisí na mínění druhých, nezáleží jí na tom, zda se při dodržování kodexu cítíte jako pokrytec. Dokud vaše vnější projevy odpovídají kodexu cti skupiny, zachováváte si čest. Projevovat úctu, která byla v rozporu s pravým přesvědčením, a přijímat takovou úctu však do renesančních hodnot příliš nezapadalo.

Z tohoto důvodu začali renesanční spisovatelé a myslitelé tento aspekt cti zpochybňovat a prosazovat upřímnost jako skutečný ideál. Shakespeare byl ve svých hrách tvrdým kritikem tradiční cti a silným zastáncem upřímnosti. V mnoha jeho dílech se postavy rozhodují být věrné samy sobě, místo aby se podřídily kodexu cti svého rodu. Viz Romeo a Julie a Hamlet.

Nové společenské požadavky na upřímnost v období renesance zahájily rychlou změnu ve vnímání čestných lidí společností. Čest založená pouze na veřejné pověsti – zvláště pokud vyžadovala souboj nebo jiné extrémní činy, aby si člověk udržel vysoký respekt své skupiny – se nezdála být až tak žádoucí. Nestačilo, že jste jednali pravdivě a ostatní vás považovali za čestného, abyste byli čestní, museli jste být skutečně pravdiví až do hloubi své bytosti. Ctít rodiče svým vnějším chováním už nestačilo, museli jste je ctít i ve svém srdci.

Osvícenství

Osvícenství, které se zaměřilo na toleranci a rovnostářství, dále oslabilo tradiční čest, která je ve své podstatě netolerantní a proti-rovnostářská. Pokud žijete podle kodexu cti skupiny, získáte práva a privilegia; pokud ne, jste zostuzeni a považováni za méněcenné. Respekt a chválu nezískáte pouhou existencí – svou čest si musíte zasloužit dodržováním a vynikáním kodexu skupiny. Osvícenští myslitelé však začali prosazovat myšlenku, že všichni lidé mají určitá nezadatelná práva, s nimiž se narodili a která jim nelze odejmout. Oživili také starořecký ideál demokracie jako nadřazenou formu spravedlnosti nad odměnami a tresty vyměřovanými podle konceptu cti “oko za oko”.

Období romantismu

Zatímco osvícenská filozofie narušila koncept tradiční, veřejné cti, další skupina myslitelů 18. a 19. století, romantici, převzala štafetu upřímnosti předanou renesancí a prosazovala nový typ cti, který byl založen na osobní integritě. Romantici v čele s francouzským spisovatelem a filozofem Jeanem-Jacquesem Rousseauem věřili, že jednotlivec a jeho touhy by měly mít přednost před potřebami skupiny. Rousseau tvrdil, že čest založená na mínění druhých (amour propre) je nižší než čest založená na tom, co si jednotlivec myslí sám o sobě (amour de soi). Pro Rousseaua a romantiky měla být čest individuální, vnitřní a soukromá, nikoliv společenská, vnější a veřejná.

Aby ospravedlnili tuto novou definici cti, vytvořili Rousseau a jeho kolegové romantici teorii lidského vývoje, která sentimentalizovala samotu. Než člověk vytvořil kmeny a skupiny, žil nezávisle v přírodním stavu a staral se pouze o své vlastní štěstí a blaho. Teprve po pádu Adama a Evy se člověk začal sdružovat do kmenů a zajímat se o to, co si o něm myslí ostatní bližní. Tato teorie byla ovšem antropology prokázána jako mylná. Lidé, stejně jako jejich bratranci primáti, byli vždy společenskými zvířaty a vždy se starali o své místo ve skupině.

Přestože se Rousseau a romantici v dějinách lidského vývoje mýlili, vytvořili odkaz, který lvím způsobem zdůrazňoval význam jedince, buben, který ve 20. století mnohonásobně zesílil, a nakonec se stal jedním z největších hřebíků do rakve tradiční cti.

Navzdory výzvám vytvořeným osvícenstvím a romantismem měla tradiční čest v 18. a 19. století v západní společnosti stále silnou pozici.  Aristokratičtí gentlemani se nadále vyzývali k soubojům, když měli pocit, že jejich čest nebo pověst byla narušena, přestože tato praxe byla v té době ve většině západních zemí nezákonná. Mladí vojáci, kteří vyrůstali při četbě epických básní a příběhů o slávě na bitevním poli, odcházeli do války v naději, že se jim podaří zachytit pocit cti, o němž psal Homér a další. Tyto hluboké rezervy válečného nadšení zchladily až zákopy první světové války.

Cítíte se teď kvůli cti poněkud nesví?

Jak vidíme, přeměna cti z veřejného na soukromý pojem není jevem poslední doby. Základy byly ve skutečnosti položeny již v počátcích západní civilizace. Ideály jako právní stát, demokracie, osobní upřímnost, rovnostářství a individualismus podporovaly prostředí, které bylo protikladné tradiční cti. Avšak teprve ve 20. století se dokončí transformace cti z významu “mít veřejnou pověst hodnou úcty a obdivu” na prostý význam “být věrný svým osobním ideálům“.

Jak jsem uvedl v prvním příspěvku tohoto seriálu, mnoho lidí o cti hodně mluví, ale ve skutečnosti neví, co to znamená, přinejmenším z historického hlediska. Jakmile se o ní dozvědí více, mohou začít mít pocit, že to přece jen není tak dobrá věc. Jistě, mnohé ze zárodků rozkladu cti, o nichž zde a příště budeme hovořit, se v naší moderní kultuře staly nezpochybnitelnými Pravdami a pravděpodobně s vámi při čtení rezonovaly více než samotná myšlenka cti! Ale pokud se mnou vydržíte, po této historii se vrátím, abych vám vysvětlil, že i když je osobní, individuální čest chvályhodnou hodnotou, klasická čest může být také mocnou a pozitivní morální silou.

PŘEDCHOZÍ ČÁST

POKRAČOVÁNÍ

ZDROJ: https://www.artofmanliness.com/articles/manly-honor-part-i-what-is-honor/

Napsal: Brett H. McKay

Přeložil: Jarda Kolcun

Series Navigation<< Čest člověka: Co je to čest?Čest ve viktoriánské Anglii >>

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *