Vzdělání bojovníka 2

Přečteno: 2705

Kromě struktury učení popsané v předchozím článku zde existuje ještě jeden koncept, který je však méně striktní. Nazývá se shu-ha-ri a znázorňuje celkový vývoj studenta ve studiu bojových umění, stejně tak jako jeho dlouholetý vztah se svým instruktorem. Kanji shu-ha-ri znázorňuje celkem tři fáze osobního rozvoje….

SHU – Výuka prostřednictvím napodobování

První fáze se nazývá shu (vyslovuje se také jako mamoru) a dá se přeložit jako „chránit, bránit, strážit, dodržovat či pozorovat.“ V této fázi je student pod ochranou svého mistra a jeho učení. Poslouchá jeho příkazy a pozorně jej sleduje při vykonávání technik. Tento termín také popisuje vztah mezi studentem a učitelem na počátku jeho studia, který by se dal přirovnat ke vztahu rodiče a dítěte. Student napodobuje a učí se. Je ochoten přijmout konstruktivní radu. Učitel vede studenta a motivuje ho v jeho učení. Termín shu také znamená vytrvalost v jednom bojovém umění. Student se učí napodobovat techniku bez jakýchkoliv modifikací, či pokusů vysvětlit proč je technika prováděna tak, jak je prováděna. Technicky je tato fáze charakterizována jako učení se základům fungování prostřednictvím opakování, které jsou přesně tak, jak je ukáže učitel a bez jakýchkoliv poznámek o jejich zdánlivé nefunkčnosti. Jelikož shu je o základech, všichni studenti dělají techniky stejně, ať už jsou velcí, malí, tlustí, tencí, staří či mladí. Díky tomu, že všichni se učí stejně, získají solidní základ pro další rozvoj a porozumění systému.

Pokud se tato fáze uspěchá, dostanou se časem studenti do fáze, kdy nebudou chápat biomechaniku pohybu a techniky jim nebudou fungovat. Shu je také důležité proto, aby se student naučil poslouchat svého učitele. To umožní v budoucnu lepší přijímání nových znalostí. Po fyzické stránce je to o naučení se pohybovat, jak držet rovnováhu, jak použít v boji ruce, práce nohou a jak posílit tělo. Mentálně se student učí jak se soustředit na určitou část těla a generovat vnitřní energii potřebnou k útoku. Kromě toho se také učí základní vlastnosti bojovníka – sebejistota, otevřenost novým možnostem, respekt vůči učitelům, výdrž a odvahu. Důležitou věcí v této fázi je nalézt dobrého učitele a být s ním co nejčastěji. Poté, v duchu co nejvěrnější sebekritiky, porovnat svůj způsob provedení technik se způsobem provedení svého učitele, případně s provedením technik pokročilých studentů. Postupně tak „ostří“ svoje schopnosti. Učitel je jako chodící kniha. Vysvětlí techniku, její použití a poté se stáhne a pozoruje, jak tomu jeho žáci porozuměli.

HA – Výuka prostřednictvím vlastního objevování

Druhá fáze konceptu shu-ha-ri je ha, která se dá volně přeložit jako „zlomit, oddělit, roztrhnout, otevřít či prasknout.“ V tomto okamžiku student cítí potřebu přestat pouze napodobovat techniku a začne do ní vkládat vlastní osobnost. Začíná uvažovat proč je daná technika postavena tak, jak je postavená a techniku se učí nikoliv jejím prostým opakováním, ale porozuměním po biomechanické stránce a tedy i účelu techniky. Každá technika již je ve svalové paměti a on objevuje principy skrývající se za danou technikou.

Termín ha znamená přelom ve dvou směrech. Jednak ve smyslu techniky, kdy student již zvládnul základy a nyní aplikuje principy použití. Do aplikace i samotného provedené dává svou osobnost. Již techniky nenapodobuje, ale pomocí zkoušení sám zjišťuje, jak konkrétně pro něj bude daná technika fungovat lépe. V této fázi se i mění vztah mezi učitelem a studentem, který by se dal volně přirovnat ke vztahu mezi rodičem a náctiletým. Student již vnitřně cítí, že slepé podřizování se příkazům učitele je pro něj čím dál náročnější. V tomto okamžiku se jak učitel, tak student učí novým věcem (nejen) v komunikaci.

Trénink na této úrovni již vytváří hodně prostoru pro seberealizaci a vlastní řešení konfliktních situací. Pro učitele je toto období náročnější, protože se musí na celou situaci začít dívat v jiné perspektivě. Pokud tuto fázi učitel nezvládne, dochází k odchodu studenta z dojo a čas do něj investovaný přichází vniveč. I student musí čelit mnoha nástrahám z nichž největší je přehnaná sebedůvěra v to, co se dosud naučil. Musí si neustále opakovat, že ve skutečnosti zvládnul jen základy systému, a je nutné i nadále ve studiu pokračovat. Stává se, že takový student na čas odejde z dojo, aby si urovnal své myšlenky a našel svého “vnitřního bojovníka“. Koncept shu-ha-ri  byl vyvinut jako vzdělávací koncept v době, kdy jediný způsob jak otestovat své znalosti byl boj. Díky tomu přehnaná důvěra ve znalost technik a taktik byla pro studenta často smrtící. V této fázi se student mění z žáka v adepta na mistra. A v této fázi také začíná rozumět sestavám kata, nejen v jejich fyzické podobě, kterou již zvládnul, ale i vnitřním aspektům. Toto období může trvat i několik let. 

RI – Výuka prostřednictvím vlastní tvořivosti

Poslední fáze je ri, což se dá volně přeložit jako „oddělit, odejít, opustit, osvobodit“, apod. V této fázi student odchází od svého učitele s vědomím, že se naučil vše, co se naučit mohl nejen po stránce fyzické, ale i duchovní. Student již není studentem ve smyslu jakým byl vnímán na počátku své Cesty. Nyní vytváří vlastní taktiky a strategie a testuje je v reálném životě. V tomto okamžiku buduje vlastní styl boje. Ri je čas zkoušek, ačkoliv to ve skutečnosti ještě není konec jeho studia. V této fázi má často student i učitel daleko silnější pouto, které je srovnatelné se vztahem dlouholetých přátel, kteří spolu sdílejí společnou Cestu. Student pečlivě uchovává a chrání předané znalosti a učitel zde působí jako mentor a rádce. Student se dále vyvíjí ve svém studiu spíše díky samostudiu než díky instrukcím svého učitele. Musí se plně spolehnout na vlastní schopnosti a znalosti získané v předchozích letech. Do technik „vtiskne“ svou individualitu a vlastní způsob řešení konfliktních situací. V této fázi se student stává mistrem, jeho Cesta však nekončí. I nadále čerpá z bohatých zkušeností svého učitele a aplikuje je do vlastního systému. Je pravdou, že jen velmi málo lidí se dostanou do této fázi. Drtivá většina studentů skončí „ostřením“ shu na úrovni ha.

Nakonec má celý koncept shu-ha-ri dovést studenta k opravdovému mistrovství. To je jediný způsob, jak se ze studenta stane respektující a respektovaný mistr. Pokud však student nepředčí schopnostmi svého učitele, celý systém bude stagnovat a nakonec zanikne. Pokud student nedosáhne mistrovského stupně a přesto bude vyučovat, systém bude degenerovat. Pokud však student pochopí celý systém a dokáže jej obohatit o nejnovější poznatky z této oblasti, systém bude žít a dále se vyvíjet.

Zdroj: Warrior Education, Stephen K. Hayes, Black Belt – March.2007

Napsal: Stephen K. Hayes

Přeložil: Jarda Kolcun